Oferta

 • diagnoza i terapia logopedyczna/neurologopedyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • terapia językowa, poznawcza i społeczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • terapia neurolopedyczna (afazja, wylew, udar, dyzartria, demencja, choroba Alzheimera)
 • terapia wad wymowy (np. seplenienie, rotacyzm, wymowa bezdźwięczna, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm)
 • terapia zaburzeń mowy (np. alalia, afazja opóźniony rozwój mowy)
 • diagnoza i terapia ryzyka dysleksji
 • terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • diagnoza i terapia psychospołeczna
 • konsultacja psychologiczne dla rodzica
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • artterapia / terapia ręki
 • terapia dzieci niedowidzących (tyflopedagog)